Utskrift

Vedtekter

Publisert 18.02.2011 14:05  |  Endret 08.06.2015 13:33

Vedtekter for Venner av Bærum Sykehus.

Vedtatt 10. mars 1992 og senere endret 7. mars 1994, 29. mars 2001, 31. mars 2005, 23. mars 2010, 29. mars 2011, 26. mars 2014 og 8. april 2015

1.  Navn.
Foreningens navn er Venner av Bærum Sykehus forkortet til VBS.

2. Formål.
VBS er en politisk uavhengig forening som arbeider for å opprettholde, vedlikeholde og videreutvikle Bærum sykehus som et moderne sykehus med akuttfunksjon og spesialfunksjoner.

3. Arbeidsområder.
Foreningen skal arbeide som interessegruppe for pasientene og være pådriver overfor myndighetene.
Foreningen skal aktivt
-    initiere og støtte omsorgs- og trivselstiltak for pasientene ved sykehuset og deres pårørende
-    gi støtte til opplæringstiltak og i spesielle tilfelle trivselstiltak for ansatte ved sykehuset
-    i spesielle tilfelle bidra til anskaffelse av medisinsk og teknisk utstyr
-    kommunisere med Vestre Viken HF’s styre, ledelse og andre aktuelle parter om sykehusets drift og tilbud, herunder også rehabilitering og samhandling med primærhelsetjenesten
-    ta initiativ til og bidra i prosjekter

4. Medlemmer.
Alle som ønsker å støtte foreningens formål, kan bli medlemmer. Det kan være enkeltpersoner, familier og organisasjoner.

5. Æresmedlemmer.
Person som har gjort en særlig god innsats til fremme av foreningens formål, kan utnevnes til æresmedlem. Forslag om dette kan fremmes av enhver som selv er medlem av foreningen. Styret foretar utnevnelsen ved enstemmig vedtak.

6. Styret.
Foreningen ledes av et styre på 8 - 10 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 styremedlemmer, blant dem leder eller nestleder, er til stede. Alle avgjørelser fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er leders, eventuelt nestleders, stemme avgjørende.

Styret kan oppnevne faste eller midlertidige råd og utvalg og fastsette deres mandat.

Det føres referat med vedtak fra styrets møter.

Det betales ikke godtgjørelse for styredeltakelse, men dokumenterte utgifter kan godtgjøres etter retningslinjer fastsatt av styret.

Styret skal holde medlemmene orientert om sin virksomhet gjennom medlemsbladet VBS-Nytt og/eller andre media som styret til enhver tid finner hensiktsmessig.

7. Økonomi og fullmakter.
Foreningens virksomhet finansieres gjennom medlemskontingent samt bidrag gjennom arv og gaver. Styret kan også beslutte andre former for inntektsgivende tiltak.

Styret treffer beslutninger på foreningens vegne og bestemmer hvorledes foreningens midler skal anvendes og forvaltes innenfor de rammer som er fastlagt i vedtekter, årsmøtevedtak og giveres forutsetninger ved bidrag gitt som arv eller gaver. Styreleder eller nestleder attesterer utbetalinger.

Leder og nestleder har - hver for seg - signaturrett og prokura.

8. Kontingent.
Årskontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.

9. Årsmøtet.
Årsmøtet er foreningens øverste organ. Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av mars. Innkalling med tid og sted, og dagsorden for årsmøtet skal sendes til alle medlemmer senest to uker før møtet.  Saksdokumentene (Styrets årsberetning, regnskap med revisjonsberetning og eventuelt andre saksdokumenter) kan vedlegges innkallingen og skal gjøres tilgjengelig på på foreningens nettside.  Innkallingen skal vise til nettsiden (www.vabs.no)

Dersom saksdokumentene kun er tilgjengelig på nettsiden, skal innkallingen inneholde navn og telefonnummer på en kontaktperson som kan sende saksdokumentene i posten til den som ber om det.

Forslag fra medlemmene til saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 1. februar
Årsmøtet behandler og fatter vedtak om:
1)   Konstituering av årsmøtet med valg av møteleder, referent og ett medlem som skal underskrive årsmøte-referatet
2)   Årsberetning
3)   Årsregnskap og revisjonsberetning
4)   Kontingenter
5)   Valg av styre, styreleder, valgkomite og revisor
6)   Innkomne forslag (jfr innkallingen)

Ekstraordinært årsmøte kan - med skriftlig begrunnelse -  når som helst kreves innkalt av minst ¼ av medlemmene eller besluttes av styret. Slikt møte skal, om mulig, holdes innen tre uker etter at anmodningen er kommet styret i hende. Innkallingen med tid og sted samt dagsorden skal utsendes senest 10 dager før møtet.  Saksdokumentene gjøres tilgjengelig på samme måte som i første avsnitt ovenfor.

Ordinært eller ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Alle avgjørelser, unntatt endringer i foreningens vedtekter og oppløsning av foreningen (se punktene 11 og 12) treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

Det skal føres referat over årsmøtets forhandlinger. Årsmøtereferatet skal underskrives av referent og ett medlem, valgt av årsmøtet.

10. Valg.
Årsmøtet velger styreleder, styremedlemmer, revisor og valgkomite.
Valgkomiteens leder redegjør for komiteens innstillinger og leder valg av styreleder og styremedlemmer. Møteleder leder valg av revisor og valgkomite etter forslag fra Styret.

Styreleder og valgkomite velges for ett år og styremedlemmene for to år. På bakgrunn av situasjon og aktuelle kandidaters ønske, kan styremedlemmer unntaksvis velges for ett år. Ved valg av styre skal det alltid søkes ivaretatt kontinuitet

Styret velger selv nestleder for ett år om gangen og fordeler arbeidsoppgavene seg imellom.

Aktive politikere med tilknytning til besluttende organer innenfor helsesektoren, samt personer ansatt ved Vestre Viken HF kan ikke velges til styret.

11. Vedtektsendringer.
Foreningens vedtekter kan bare endres ved vedtak på årsmøtet. Dersom medlemmer ønsker endring i det fremlagte forslag, må dette fremsettes skriftlig til styret innen en uke før årsmøtet. Styret plikter å fremlegge også dette ved behandling av vedtektene på årsmøtet. 
Vedtektsendring krever tilslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmer.

12. Oppløsning av foreningen.
Oppløsning av foreningen kan bare besluttes av årsmøtet og skal være oppført som sak i møteinnkallingen. Oppløsning krever minst 2/3 flertall av de avgitt stemmer.

Styret foreslår for Årsmøtet hvordan gjenværende midler skal benyttes.  Årsmøtet fatter vedtak.

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!