Utskrift

Foreningens arbeid

Publisert 18.02.2011 14:09  |  Endret 31.03.2016 10:57

Venner av Bærum Sykehus er en partipolitisk uavhengig forening der alle som ønsker å støtte foreningen kan være medlemmer. Foreningen ledes av et styre på 8 medlemmer som arbeider etter VBS` vedtekter.

Venner av Bærum Sykehus arbeider for at:

  • BÆRUM SYKEHUS skal opprettholdes og videreutvikles som et veldrevet og moderne stort lokalsykehus med akuttmottak og spesialfunksjoner.
  • BÆRUM SYKEHUS må sikres tilstrekkelige ressurser til å videreutvikle et godt faglig medisinsk miljø.
  • Fordelingene mellom de ulike spesialfunksjonene for sykehusene i Vestre Viken HF må skje på en slik måte at etablerte og eventuelt nye medisinskfaglige miljøer på BÆRUM SYKEHUS opprettholdes og gis grunnlag for videre utvikling.
  • Det skal være en stedlig faglig ledelse ved alle avdelingene i BÆRUM SYKEHUS.
  • Sykehustilbudet for befolkningen i Asker og Bærum skal ikke svekkes selv om det blir bygget et nytt sykehus i Buskerud, spesielt bør drifts- og investeringsbudsjettene synliggjøres og sikres på en forsvarlig måte.  BÆRUM SYKEHUS må sikres et eget forsvarlig vedlikeholdsbudsjett uavhengig av pasientbehandling.
  • Samarbeidet mellom BÆRUM SYKEHUS og Martina Hansens Hospital bør styrkes for å oppnå en bedre utnyttelse av ressursene innen ortopedi og reumatologi.
  • Ambulansetjenesten for Asker, Bærum og Buskerud bør organiseres med en felles AMK-sentral for hele Helse Sør-Øst.  Dette vil bidra til den mest fleksible og optimale utnyttelse av ressursene i området.
  • Akuttpsykiatri samlokaliseres med somatikk både i Drammen og på BÆRUM SYKEHUS.  Blakstad blir områdesykehus for tung psykiatri.

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!