Utskrift

Personvernerklæring

Publisert 04.04.2019 12:02  |  Endret 04.04.2019 12:04

Personvernerklæring

Venner av Bærum sykehus (VBS) er pålagt å behandle personopplysninger
i samsvar med Lov om personopplysninger.

Denne personvernerklæringen gjør rede for hvordan vi innhenter,
mottar, lagrer og bruker personopplysninger. Vi trenger slike opplysninger for
å oppfylle foreningens formål, som er å være interessegruppe for pasientene, og
arbeide for at Bærum sykehus opprettholdes og videreutvikles
som et ledende, moderne akuttsykehus med spesialfunksjoner.

Styret har det overordnede ansvar for behandling
av personopplysninger. Behandlingsansvar for konkrete oppgaver kan delegeres etter
vedtak i styret og i samsvar med foreningens vedtekter.

Medlemmene eier sine personopplysninger, og har
rett til å vite hvordan de blir brukt. Henvendelser for innsyn, retting eller
sletting av personopplysninger kan gjøres til foreningens sekretær.
Personvernerklæringen er tilgjengelig på vårt nettsted, sammen med relevant
kontaktinformasjon.

Medlemskap

Medlemskap forutsetter at vi innhenter og lagrer personopplysninger.
Navn og postadresse blir brukt i forbindelse med utsendelse av vårt medlemsblad
VBS-Nytt og innkreving av kontingent. Hvert medlem blir tildelt et
medlemsnummer. E-postadresse og telefonnummer kan registreres i forbindelse med
annen kommunikasjon med medlemmene.

Ved innmelding samtykker du til at foreningen bruker dine personopplysninger
til overnevnte formål. Vi forplikter oss til ikke å dele medlemsinformasjon med
andre. Etter avsluttet medlemskap er det nødvendig å lagre personopplysningene
i 5 år av hensyn til oppbevaringsplikt i henhold til regnskapsloven. Deretter
blir de slettet.

Gaver

VBS mottar pengegaver fra enkeltpersoner (minnegaver,
åremålsgaver med mer). Disse blir registrert med navn og inngår i
takkeprosedyre, og blir deretter slettet.

E-post

Medlemmene kan sende e-post til oss, men husk at
alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Sensitiv informasjon
bør derfor ikke sendes per e-post. Dersom vi mottar e-post med sensitivt innhold,
blir e-posten behandlet i henhold til innhold og deretter slettet.

Medlemsblad

Medlemmene får tilsendt vårt medlemsblad VBS-Nytt pr. post. En
distribusjonsliste med navn og adresser blir utarbeidet for hvert nummer av
bladet. Denne listen blir slettet etter at bladet er distribuert. Medlemsbladet
er også tilgjengelig på vårt nettsted www.vabs.no.

18.10.2018