Utskrift

Lederen har ordet

Publisert 26.02.2019 13:09  |  Endret 26.02.2019 13:13

 VBS Nytt 0313

 

Sykehuset får det til, men behandlingen er dyr

 

Bærum sykehus kan se tilbake på et veldig bra år, dersom det skal måles i å gi Asker og Bærums befolkning et topp helsetilbud. Befolkningen øker stadig og sykehuset skal gi tjenester til 188 000 og da er befolkningen i det nye Asker ikke regnet med. Bedre utstyr, bedre og flere tjenester, flere behandlede pasienter og stort sett bare fornøyde pasienter (som blir eldre og har mere komplekse sykdomstilstander). Vedlikeholdet av sykehuset går etter plan. I år skal man begynne på det utvendige vedlikeholdet. Sykehusene i Vestre Viken samarbeider bedre. Dette er konklusjonen for året vi har lagt bak oss.

Budsjettet for Bærum sykehus er rekordstort. Det har passert 1 milliard kroner og da er et underskudd på ca. 10 millioner kanskje ikke dårlig. Det utgjør 1 % av budsjettet, men det er dette som politikere og administrasjon henger seg opp i. Det er så lett å måle. Pasienttrivsel og -helse er vanskeligere å tallfeste. Etter at det er avsatt penger til nytt sykehus i Drammen og til vedlikeholdsarbeidet ved de 3 andre sykehusene i Vestre Viken, går alle med underskudd. Det betyr at det blir kamp om penger både til fornying av utstyr og til pasientrettede tiltak.

Økende krav til dokumentasjon i form av rapportering og statistikk medfører en hektisk hverdag med høyt tempo for de ansatte.

Hvert år kommer det overordnede krav til effektivisering og innsparing. Dessuten endres vektingen av DRG poeng (Diagnose Relaterte Grupper) fra ett år til det neste. DRG poeng er den gjennomsnitts refusjon som utbetales for en behandlet pasient. Jo mere komplisert en sykdom er, desto flere DRG poeng tilfaller sykehuset. Men når kronebeløpet for et DRG poeng stadig endres, så blir det komplisert å planlegge budsjettet.

Ser vi på hovedbidraget til underskuddet for Bærum så finner vi at det delvis skyldes bruk av dyr kreftmedisin. Dette er medisin som forlenger liv, lindrer smerte og lar pasientene bo hjemme med sine pårørende. Vårt spørsmål er hvorfor blir ikke godkjent kreftmedisin – som virker vel og merke – kompensert i sin helhet? Selv om det nå er kommet nye toner fra Vestre Viken Helseforetak om at pasientenes ve og vel skal prioriteres, så blir arbeidstakerne ved sykesengen likevel hele tiden minnet om at god behandling fører til underskudd i budsjettet. De fleste tenker ikke på dette i det daglige arbeid, men en kan ikke utelukke at det likevel ubevisst kan påvirke prioriteringer med hensyn til valg av behandling.

Forskning har vist at noe av den behandlingen som utføres på sykehusene kan være uten virkning. Det dreier seg blant annet om innsetting av kneproteser, operasjon for «slitasje» i skulder, hyppige kontroller av PSA for mistanke om prostatakreft. Bærum sykehus ligger langt fremme når det gjelder forskningsbasert behandling. Det forteller oss at sykehuset har godtgjort at det de driver med er effektiv pasientbehandling og samtidig god økonomi for pasienter og samfunn.

Når Bærum sykehus kan tilby topp omsorg og behandling av pasientene og et godt arbeidsmiljø for ansatte, skyldes dette delvis at alle medlemmene i Venner av Bærum Sykehus bidrar med kontingenter og gaver. Denne virksomheten omsettes i støtte til sykehuset på områder som faller ut i prioriteringskampen om ressurser.

Vi trenger flere medlemmer for å videreføre denne innsatsen.

John Kjekshus
Leder, Venner av Bærum Sykehus

Februar 2019