Utskrift

Ny Nasjonal Helse og Sykehusplan

Publisert 16.02.2020 22:10  |  Endret 16.02.2020 22:26

20200216 - Bent Hie

I november 2019 la regjeringen frem ny nasjonal helse og sykehusplan for 2020-2023. Den forrige fra 2015 handlet om sykehusstrukturen. Denne nye bryter med den forrige. Nå skal det legges vekt på helsefellesskap. Det skal det legges til rette for bedre samarbeid mellom sykehus og kommuner. Videre skal det satses på barn/unge og psykisk helse, rus, eldre og personer med flere kroniske lidelser. Dette er tunge lidelser der medisin i dag mangler konkrete årsaksmekanismer som gjør det vanskelig å utvikle god behandling.

Utvikling av nye metoder og kunnskap om psykisk helse vil bli prioritert. Vi skal lære å bruke kompetansen bedre, der den har størst effekt. Pasienten må også få større ansvar for egen behandling. Teknologi skal gjøre det enklere å behandle pasienten i hjemmet. Samhandlingen mellom sykehusene og kommunen i akuttmedisin skal settes i system og effektiviseres.

Nye finansieringsordninger skal utprøves for å holde kostnadene under kontroll.

VBS tror at her er det lett å trå feil fordi satsningsområdene er så komplekse og fordi det å få koordinert bidrag fra to forskjellige forvaltningsnivåer alltid har vist seg vanskelig. Spesielt ille vil det være dersom det å spare penger blir den overskyggende målsetningen.

John Kjekshus
Leder
Venneforeningen for Bærum Sykehus

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!