Utskrift

Protokoll fra Årsmøte 8. april 2015

Publisert 23.05.2015 10:37  |  Endret 23.05.2015 10:39

Årsmøtet ble holdt i Auditoriet på Bærum Sykehus

Styreleder John Kjekshus ønsket velkommen.

Hartvig Munthe-Kaas ble valgt som dirigent.

1. Konstituering av årsmøte
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Inger Kr. Halvorsen ble valgt som referent.
Thor Kleppan ble valgt til å skrive under protokollen.

 2. Årsberetning 2014
Vedtak: Årsberetningen ble godkjent

4. Fastsettelse av kontingent for 2015
Vedtak: Kontingenten blir uendret:
Enkeltmedlemmer kr 200,-
Familiemedlemmer kr 300,-
Foreninger/bedrifter kr 1000,-

5. Vedtekter for VBS
Følgende endringer i vedtektene var fremlagt og ble godkjent:

Pkt.2: VBS er en politisk uavhengig forening som arbeider for å opprettholde, vedlikeholde og videreutvikle Bærum sykehus som et moderne sykehus med akuttfunksjon og spesialfunksjoner.

Pkt. 6, 1.ledd: Foreningen ledes av et styre på 8-10 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 styremedlemmer, blant dem leder eller nestleder, er til stede. Alle avgjørelser fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er leders, eventuelt nestleders, stemme avgjørende.

Pkt. 6, siste ledd: Styret skal holde medlemmene orientert om sin virksomhet gjennom medlemsbladet VBS-Nytt og/eller andre media som styret til enhver tid finner hensiktsmessig.

Pkt. 7, siste ledd: Styret treffer beslutninger på foreningens vegne og bestemmer hvorledes foreningens midler skal anvendes og forvaltes innenfor de rammer som er fastlagt i vedtekter, årsmøtevedtak og giveres forutsetninger ved bidrag gitt som arv eller gaver. Styreleder eller nestleder attesterer utbetalinger.

Leder og nestleder har – hver for seg- signaturrett og prokura.

Pkt.9: Årsmøtet er foreningens øverste organ. Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av mars. Innkalling med tid og sted, og dagsorden for årsmøtet skal sendes til alle medlemmer senest to uker før møtet. Saksdokumentene (Styrets årsberetning, regnskap med revisjonsberetning og eventuelt andre saksdokumenter) kan vedlegges innkallingen og skal gjøres tilgjengelig på foreningens nettside. Innkallingen skal vise til nettsiden (www.vabs.no)

Dersom saksdokumentene kun er tilgjengelige på nettsiden, skal innkallingen inneholde navn og telefonnummer på en kontaktperson som kan sende saksdokumentene i posten til den som ber om det.

Forslag fra medlemmene til saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 1. februar.

Årsmøtet behandler og fatter vedtak om:

a) Konstituering av årsmøtet med valg av møteleder, referent og ett medlem som skal underskrive årsmøte-referatet
b) Årsberetning
c) Årsregnskap og revisjonsberetning
d) Kontingenter
e) Valg av styre, styreleder, valgkomite og revisor
f) Innkomne forslag (jfr innkallingen)

Ekstraordinært årsmøte kan – med skriftlig begrunnelse-, når som helst kreves innkalt av minst ¼ av medlemmene eller besluttes av styret. Slikt møte skal, om mulig, holdes innen tre uker etter at anmodningen er kommet styret i hende. Innkallingen med tid og sted samt dagsorden skal utsendes senest 10 dager før møtet. Saksdokumentene gjøres tilgjengelig på samme måte som i første avsnitt ovenfor.

Ordinært eller ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Alle avgjørelser, unntatt endringer i foreningens vedtekter og oppløsning av foreningen (se punktene 11 og 12) treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

Det skal føres referat over årsmøtets forhandlinger. Årsmøtereferatet skal underskrives av referent og ett medlem, valgt av årsmøtet.

Pkt. 10, 2.ledd: Valgkomiteens leder redegjør for komiteens innstillinger og leder valg av styreleder og styremedlemmer. Møteleder leder valg av revisor og valgkomite etter forslag fra Styret.

Pkt.11: Foreningens vedtekter kan bare endres ved vedtak på årsmøtet. Dersom medlemmer ønsker endring i det fremlagte forslag, må dette fremsettes skriftlig til styret innen en uke før årsmøtet. Styret plikter å fremlegge også dette ved behandling av vedtektene på årsmøtet. Vedtektsendring krever tilslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmer.

Pkt.12: Oppløsning av foreningen kan bare besluttes av Årsmøte og skal være oppført som sak i møteinnkallingen. Oppløsning krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Styret foreslår for Årsmøte hvordan gjenværende midler skal benyttes. Årsmøte fatter vedtak.

6. Støtte til Blakstad sykehus
Vedtak: Styret gis anledning til å gi kursstøtte/annen støtte innenfor en ramme på kr 50 000,- med basis i de samme retningslinjer som for Bærum sykehus.

7. Valg
Styret:
Iflg. Vedtektene velges leder for et år av gangen. Styremedlemmene for to år, men kan unntaksvis velges for ett år av gangen. Styreleder og 4 styremedlemmer skal velges.
Valgkomiteen's leder la fram komiteens innstilling på møtet og ledet valget av styret..
Vedtak:
Styreleder: John Karsten Kjekshus (leder siden 2010), gjenvalgt for 1 år (Bærum)
Styremedlemmer:
Tove Feyling Diesen (medlem siden 2011), for 2 år, (gjenvalgt) ( Asker)
Randi Huslid (medlem siden 2013) for 2 år, (gjenvalgt) (Bærum)
Geir Schjetne (medlem siden 2011) for 2 år, (gjenvalgt) (Bærum)
Per Synnes (medlem siden 2011) for 2 år (gjenvalgt) (Asker)
Under dette pkt ble det reist spørsmål om grunnen til at styreleder som den eneste i styret, bare ble valgt for ett år.

Revisor:
Vedtak: Victor H. Wilson ble gjenvalgt som revisor.

Valgkomite
Valgkomiteens medlemmer velges for et år av gangen. Styrets forslag til valgkomite var fremlagt i sakspapirene.
Vedtak: Thor W. Kleppan (gjenvalgt), Ragnar Lien (gjenvalgt) og Inger Marit Øymo (ny), alle for ett år.

 

Inger Kr. Halvorsen (referent)                                                                                     Thor Kleppan