Utskrift

Protokoll fra Årsmøte 3. april 2019

Publisert 25.07.2019 15:00  |  Endret 19.09.2019 10:20

Årsmøtet ble holdt i Auditoriet på Bærum Sykehus

25 medlemmer var til stede.

Styreleder John Kjekshus ønsket velkommen.

Per Anders Owren ble valgt som møteleder.

1. Konstituering av årsmøte
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Inger Kristine Halvorsen ble valgt som referent.
Anne-Lise Hofseth ble valgt til å skrive under referatet.

2. Årsberetning 2018
Ingen spørsmål til årsberetningen.
Vedtak: Årsberetningen ble godkjent

3. Regnskap og revisjonsberetning 2018
Ingen spørsmål til regnskapet.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent og revisors beretning ble tatt til etterretning

4. Fastsettelse av kontingent for 2020
Ingen endringer er foreslått

5. Vedtekter for VBS
Ingen endringer er foreslått.

6. Valg
Styret:
Iflg. vedtektene velges leder for ett år av gangen.
Styremedlemmene for to år, men kan unntaksvis velges for ett år av gangen.  I følge vedtektene skal styret bestå av 8-10 medlemmer.
Valgkomiteens leder Ragnar Lien la fram valgkomiteens innstilling på møtet og ledet valget av styret.  Det skal velges styreleder og 5 styremedlemmer.

Vedtak:
Styreleder: John Karsten Kjekshus, Bærum (leder siden 2010), gjenvalgt for 1 år
Styremedlemmer:
Geir Schjetne, Bærum (medlem siden 2013), gjenvalgt
Wenche Ottmann, (ny) Asker
Ingrid Nybo, (ny) Bærum
Ottar Schlytter, (ny) Asker
Kjell Georg Pettersson, (ny) Bærum

Vedtak: Styret fortsetter nå med 8 medlemmer:
John Karsten Kjekshus, leder, Bærum
Per Hofseth, Asker
Geir Schjetne, Bærum
Wenche Ottmann, Asker
Ingrid Nybo, Bærum
Ottar Schlytter, Asker
Kjell Georg Pettersson, Bærum
Per Anders Owren, Asker

Revisor:
Vedtak: Victor H. Wilson ble gjenvalgt som revisor.

Valgkomite
Valgkomiteens medlemmer velges for ett år av gangen.
Styrets forslag til valgkomite var fremlagt i sakspapirene.
Vedtak:
Ragnar Lien, gjenvalgt
Tor Christian Bakken, gjenvalg
Kjersti Javaal Vanberg, gjenvalg

 

Sandvika 03.04.2019

Inger Kr. Halvorsen (sign)                                               Anne-Lise Hofseth (sign)

Referent