Utskrift

Protokoll fra Årsmøte 22. mars 2017

Publisert 17.06.2017 21:34  |  Endret 17.06.2017 21:34

Årsmøtet ble holdt i Auditoriet på Bærum Sykehus

33 medlemmer var til stede.

Styreleder John Kjekshus ønsket velkommen.

Hartvig Munthe-Kaas ble valgt som møteleder.

1. Konstituering av årsmøte
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Inger Kr. Halvorsen ble valgt som referent.
Ragnar Lien ble valgt til å skrive under referatet.

2. Årsberetning 2016
Ingen spørsmål til årsberetningen.
Vedtak: Årsberetningen ble godkjent

3. Regnskap og revisjonsberetning 2016
Ingen spørsmål til årsberetningen.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent og revisors beretning ble tatt til etterretning

4. Fastsettelse av kontingent for 2018
Ingen forslag til endring
Vedtak: Kontingenten for 2018 blir uendret:
Enkeltmedlemmer kr 200,-
Familiemedlemmer kr 300,-
Foreninger/bedrifter kr 1000,-

5. Vedtekter for VBS
Ingen endringer er foreslått

6. Valg
Styret:
Styret har i 2016 bestått av 9 medlemmer inntil august 2016.
Iflg. Vedtektene velges leder for et år av gangen. Styremedlemmene for to år, men kan unntaksvis velges for ett år av gangen.
Styreleder og 4 styremedlemmer er på valg, samt at et styremedlem som fratrådte styret i august 2016 skal erstattes.
Valgkomiteens leder Thor Kleppan la fram komiteens innstilling på møtet og ledet valget av styret.  Det skal velges styreleder og 5 styremedlemmer.
Vedtak:
Styreleder: John Karsten Kjekshus, Bærum (leder siden 2010), gjenvalgt for 1 år
Styremedlemmer:
Randi Huslid, Bærum (medlem siden 2013) gjenvalgt
Geir Schjetne, Bærum (medlem siden 2013) gjenvalgt
Per Synnes, Asker (medlem siden 2013) gjenvalgt
Rudi Holt, Bærum, ny
Erik Shetelig, Oslo, ny

Revisor:
Vedtak: Victor H. Wilson ble gjenvalgt som revisor.

Valgkomite
Valgkomiteens medlemmer velges for et år av gangen.
Inger Marit Øymo ønsket å gå ut av valgkomiteen.
Styrets forslag til valgkomite var fremlagt i sakspapirene.
Vedtak: Thor W. Kleppan, gjenvalgt
Ragnar Lien, gjenvalgt
Eldfrid Hovden, ny

 

Sandvika 22.03.2017

Inger Kr. Halvorsen (sign)                                               Ragnar Lien (sign)

Referent